1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
« »

ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศข่าว

ประกาศข่าว

 

PPAO CHANNEL

หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

faq1faq2

e report energy

กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ

ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน การทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการประกวดนวัฒกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2561

egppitloklocal

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

boss2021 1

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

EIT 2021

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์บริการ e-service องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ร้องเรียนทุจริต

แบบฟอร์มการขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์

web chanpalace

แบบขออนุญาตใช้ ศาลาประชาคม

แบบขออนุญาตใช้อาคารบึงราชนก

หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์

banner stadium

มุมกฎหมายน่ารู้ โดย ธีรเดช นรัตถรักษา นิติกร 8 วช. ประธานชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

คู่มือองค์ความรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

personal7

การรับโอนข้าราชการ ของ อบจ.พิษณุโลก และหน่วยงานอื่น

คู่มือประชาชน

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก ด้วยโปรแกรม Online E-learning โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์

ppaobm 

banner3 ppao

ความพึงพอใจเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
Hide Main content block

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ประมูลฯ

  1. ข่าวทั้งหมด